low - Polnisch

Aussprache
n. ryk, nizina, niż, depresja
v. ryczeć, ryknąć
a. niski, nizinny, ordynarny, wulgarny, gruby, podły, marny, kiepski, płytki, szczupły, mały, cichy, basowy, zdeprymowany, świeży, słaby
adv. nisko, głęboko, skromnie, cicho, niskim głosem, świeżo, podle

low - Englisch

n. scanning, hunt, hunting, chase, fishing

Beispielsätze

“Empty rooms always make me believe that I possess a deep voice,” said Meagle. He continued in a low, drawn-out voice. “To-moooorrow.”
„Puste pokoje zawsze sprawiają, że wierzę, że mam głęboki głos,” powiedział Meagle. Kontynuował niskim, przewlekłym głosem. „Juuuuu-trooooo.”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
“Well, sir,” she said in a low voice, "you may have seen in the church, beside the altar, two figures."
„Cóż, proszę pana,” powiedziała cichym głosem, „prawdopodobnie widział pan w kościele, obok ołtarza, dwa posągi.”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She bent her head and spoke so low that she had to be told to repeat her answer: "I don't know."
Pochyliła głowę i mówiła tak cicho, że powiedziano jej, żeby powtórzyła swoją odpowiedź: „Nie wiem.”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The airplane flew very low.
Samolot leciał bardzo nisko.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm a little low on cash right now.
Mam teraz bardzo mało pieniędzy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
My hope is to give you good food for a low price.
Mam nadzieję, że dostarczę wam dobrej żywności za niską cenę.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Your battery power is low.
Masz słabą baterię.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Taro has a low boiling point.
Taro szybko się denerwuje.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He is always complaining about his low salary.
On zawsze narzeka na niską pensję.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This chair is too low for me.
To krzesło jest dla mnie za niskie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com