fin - Polnisch

Aussprache
n. płetwa, żebro {techn.}, statecznik {lotn.}, gruba łapa {sl.}

fin - Englisch

n. finn

Beispielsätze

Jeżu klątw, spłódź Finom część gry hańb.
Hedgehog of curses, generate a part of the game of disgraces to the Finns.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Jestem Finem.
I'm Finnish.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Jestem Finem, jestem Europejczykiem i kocham nasz kontynent, lecz nie znaczy to, że jestem zwolennikiem Unii Europejskiej.
I am Finnish, I am a European, and I love our continent, but that does not mean that I am a supporter of the European Union.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Wolność, demokracja i praworządność nie były wyróżniającymi cechami Związku Radzieckiego, są natomiast podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, których Finowie bronili na przestrzeni swoich dziejów, Panie Pośle Soini.
Freedom, democracy and the rule of law were not the Soviet Union's trademarks, but they are the basic values of the European Union, which the Finns have defended throughout history, Mr Soini.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Cieszę się, że Finowie podjęli międzypartyjną współpracę w tym zakresie.
I am pleased that the Finns are demonstrating crossparty cooperation on this matter.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
W rzeczywistości jedynie dane dotyczące transakcji SEPA są wyłączone z porozumienia, natomiast standardowe transfery w ramach UE, a nawet ekspresowe transfery przez SWIFTNet FIN nie są.
The reality, in fact, is that only SEPA transaction data are excluded from the agreement, while standard EU transfers and even express transfers via the SWIFTNet FIN are not.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Jako Finowie i Skandynawowie obawiamy się osłabienia ochrony konsumentów.
As Finns and Nordic people, we are worried that consumer protection might be impaired.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
W czasie ostatnich wyborów europejskich zaledwie 40,3 % uprawnionych do głosowania Finów rzeczywiście poszło i zagłosowało.
In the last European elections, a mere 40.3% of Finns who were entitled to vote actually went and voted.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nie mogę zrozumieć, dlaczego próbują być Państwo świętsi od papieża; nie jestem pewien, czy mogę to powiedzieć o Finach, ale mimo to powiedziałem!
I cannot understand why you are trying to act like a bigger Catholic than the Pope - I am not sure whether I can say that to a Finn but, there, I have said it anyway!
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Wygląda na to, że Finowie mają tu wszystko pod kontrolą.
It would seem that the Finns have everything well under control here.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

appendage: member, fluke, arm© dictionarist.com