weergeven - Englisch

Aussprache
v. render, reproduce, represent, describe, give voice to

Beispielsätze

Ik zal daarom de kern van mijn betoog in deze stemverklaring weergeven.
I am therefore summing up the key points during the explanations of vote.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
U moet de inhoud weergeven van wat ik gisteren heb gezegd.
You must record the sense of what I said yesterday.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Men mag niet vergeten dat voor de veiligheid van veevoeders de manier van weergeven op zich niet van belang is.
We must remember that this practice of declaration is not in itself important for the security of feedingstuffs.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Collega's, als u de tekst van de inleidende opmerkingen van heer Prodi leest, zult u zien dat zij de kern van die gedachte weergeven.
Colleagues, if you read the text of Mr Prodi's preliminary remarks, you will see they carry the sentiment in substance.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Ik ben blij deze voor het Parlement in grote lijnen te kunnen weergeven.
I am happy to outline that for Parliament.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Ik ben ten eerste rapporteur en moet de wensen van de commissie, zoals die uit het stemmen over en amenderen van de ontwerptekst naar voren zijn gekomen, weergeven.
I wear one hat as the rapporteur and reflect the wishes of the committee in the way it has voted and amended the original draft.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Ik wil slechts kort mijn standpunt weergeven wat betreft de discussie over particuliere of overheidsinvesteringen.
Allow me merely to make a small point concerning the discussion of whether investments should be private or public.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In het verslag-Mulder hebben wij echter vastgehouden aan een aantal amendementen die het standpunt van onze fractie weergeven.
As regards the Mulder report, however, we retain the amendments consequent upon our group’s position.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Ik wil het artikel dan ook kort voor u weergeven en daaraan een vraag verbinden over onze strategie in Afghanistan.
I should like to summarise the article for you, therefore, and add a question about our strategy in Afghanistan.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Dit is van belang omdat de nieuwe terreinen die in de overeenkomsten zijn opgenomen de wezenlijke zorgen van beide regio’s weergeven.
This is important, because the new areas addressed by the agreements reflect the very real concerns of both regions.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. gestalte geven: uitdrukken, vertolken
2. afbeelden: laten zien


dictionary extension
© dictionarist.com