onvolledig - Englisch

Aussprache
adj. incomplete

Beispielsätze

Ik ben onvolledig.
I am incomplete.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Ik ben echter van oordeel dat de vertaling hiervan in wetgeving en de voorgestelde initiatieven onvolledig en onevenwichtig zijn.
However, subsequent regulatory development and the initiatives being proposed are incomplete and unbalanced.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
De besparing op de uitgaven is daarentegen bedrieglijk, omdat die vooral gebaseerd is op een onvolledig gebruik van de structuurfondsen.
However, the saving in expenditure is deceptive, based, as it is, mainly on the lamentable under-utilisation of Structural Funds.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
De voornaamste reden voor het onvolledig gebruik was de trage goedkeuring van nieuwe doelstellingsprogramma's.
The main reason for under-utilisation was that new Objective programmes were slow to be approved.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Daarom moet ik dit document als onvolledig en ontoereikend beschouwen.
I must, therefore, consider this document to be incomplete and insufficient.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Meestal wordt een onvolledig dossier aan het ministerie gestuurd en daar blijft het dan bij; de rest van de bepalingen van de Seveso-richtlijn worden niet toegepast.
The usual procedure is to send a very basic file to the ministry and ignore the rest of the provisions of the Seveso directive.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Daarvoor zijn gegevens nodig, die een aantal lidstaten evenwel niet of onvolledig ter beschikking gesteld heeft.
We need data, but some Member States fail to provide that data or their data is incomplete.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Ik wilde u echter ook duidelijk maken dat uitgaande van artikel 68 van het Reglement het antwoord van de heer Bolkestein onvolledig was.
But may I say that, pursuant to Rule 68 of the Rules of Procedure, Mr Bolkestein's answer is incomplete.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Bovendien bleek dat de verstrekte gegevens onvolledig waren, zodat wij ons werk niet naar behoren konden uitvoeren.
Furthermore, the documentation was incomplete and did not allow us to work properly.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Ook daar hebt u niet aan gewerkt. U hebt erkend dat de studies onvolledig zijn.
You have admitted that the studies are incomplete.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. relatief: beperkt
2. gedeeltelijk: deels, partieeldictionary extension
© dictionarist.com