gone by - Vietnamesisch

Aussprache
v. đi qua

Beispielsätze

If it should rain tomorrow, we would go by bus.
Nếu ngày mai trời mưa, chúng tôi sẽ đi bằng xe buýt.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He goes by bike.
Anh ấy đi bằng xe đạp.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I don't want to go by plane, if I can help it.
Tôi không muốn đi bằng máy bay, nếu tôi có thể.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!


© dictionarist.com