function - Türkisch

Aussprache
f. işlevini yerine getirmek, işlemek, çalışmak
i. fonksiyon, iş, işlev, görev, hizmet, amaç, yükümlülük, toplantı

Beispielsätze

What is your father's function at the office?
Babanın bürodaki görevi ne?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
How does the machine function?
Makine nasıl işliyor?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The motor does not function properly.
Motor düzgün çalışmıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
What did they add this needless function for?
Bu gereksiz işlevi ne için eklediler?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The chief function of the city is to convert power into form, energy into culture, dead matter into the living symbols of art, biological reproduction into social creativity.
Lewis Mumford
Şehrin en baş fonksiyonu gücü şekle, enerjiyi kültüre, çözümsüz sorunu sanatın yaşayan sembollerine, biyolojik üremeyi sosyal yaratıcılığa çevirmektir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Security section became aware of the breach and performed their function. You're familiar with the codes of conduct, Agent Bristow
Güvenlik birimi, sızıntının farkına vardı ve görevlerini yerine getirdi. Sanırım acil durum planına aşinasınız, Ajan Bristow.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
My function in life is not to be a politician in Parliament: it is to get something done.
Bernadette Devlin
Hayattaki işlevim Parlamentoda bir politikacı olmak değildir: bir şeyleri halletmektir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The Covenant seems to function like an organized crime family.
Covenant'lar organize bir suç ailesi gibiler.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The highest function of love is that it makes the loved one a unique and irreplacable being.
Tom Robbins
Aşkın en yüce işlevi sevilen kişiyi eşsiz ve yeri doldurulamaz bir varlık haline getirmektir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The social security system in Turkey went through a major transformation in 2007, resulting in a more efficient and fast functioning system, based on centralizing the control of different social security funds in a single institution. 
Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi, 2007 yılında büyük bir dönüşüm sürecinden geçmiş ve bu sürecin sonunda, farklı sosyal güvenlik fonlarının tek bir kurum bünyesinde toplanıp merkezi bir şekilde denetlenmesine dayalı olan, daha verimli ve daha hızlı işleyen bir sistem haline gelmiştir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. reception: celebration, meeting, party
2. duty: business, service, capacity, purpose, office, utility, province
3. perform: act, officiate, go, operate, run, work© dictionarist.com