abstract - Türkisch

Aussprache
f. soyutlamak, özet çıkarmak, özetlemek; ayırmak; damıtmak [biy.], aşırmak; çalmak
i. soyut düşünce, özet
s. soyut, abstre, teorik, kuramsal

Beispielsätze

The theory is too abstract for me.
Teori benim için çok soyuttur.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Some abstract art is difficult to understand.
Bazı soyut sanatları anlaması zordur.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The more horrifying this world becomes, the more art becomes abstract.
Ellen Key
Bu dünya ne kadar korkunç olursa, sanat o kadar soyut olur.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is so abstract I cant make anything of it.
O kadar çapraşık ki, hiçbir şey anlamıyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I have difficulty understanding abstract modern art, especially Mondrian.
Soyut modern sanatı anlamada güçlük çekiyorum, özellikle Mondrian.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I made an abstract of a book.
Bir kitabın özetini çıkardım.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Not abstract murder like shooting an unknown enemy on the battlefield, but standing in a closed room with a live human being and pulling the trigger, face to face.
Savaş alanında tanımadığın birini tüfeğinle vurmaktaki gibi, öylesine bir cinayet değil. Ama kapalı bir odada, bir adamla yüz yüze durup, ona ateş edeceksin.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It was conceived out of memory and half-forgotten impulse, and it emerged from the shadows of abstract emotions, until it was born full-grown from the mechanical realities of my fingertips.
Dünya dertlerinden uzak. anılar ve yarı unutulmuş güdülerden yaratıldı. Ve soyut duyguların gölgesinden çıkarak, parmak uçlarımın mekanik gerçekliğinde hayat buldu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You have the most abstract thoughts.
Çok soyut düşüncelerin var.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Abstract art is something to feel.
Soyut sanat hissedilecek bir şeydir.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com