prior - Rumänisch

Aussprache
n. arhimandrit, egumen, stareţ
a. anterior, precedent, important: mai important

Beispielsätze

He had an injection prior to the operation.
I s-a făcut o injecţie înainte de operaţie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Contacts, therefore, took place at the highest level prior to 1 January 2009 in order to avert the disruption of supply.
Ca urmare, au avut loc contacte la cel mai înalt nivel încă înainte de 1 ianuarie 2009, în vederea evitării sistării furnizării.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It was also prior to the Lamfalussy process.
Ne aflam înainte de procesul Lamfalussy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Moreover, it is very much the question whether a prior assessment of the market impact and a public evaluation of the new services will not give commercial competitors too much of a head start.
În afară de aceasta, se pune întrebarea dacă o evaluare preliminară a impactului asupra pieţei şi o evaluare publică a noilor servicii nu ar acorda concurenţilor comerciali un avans prea mare.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I have always been in favour of prior rights for parents in the upbringing of their children, but in this case the state, too, must protect children and adolescents.
Am susţinut mereu întâietatea drepturilor părinţilor în creşterea copiilor dar în cazul acesta şi statul trebuie să protejeze copiii şi adolescenţii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The Universal Declaration of Human Rights clearly says, in Article 26.3, that 'parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children'.
Declaraţia universală a drepturilor omului afirmă în mod clar, la articolul 26.3, că "părinţii au dreptul de a alege educaţia pe care vor să o dea copiilor lor”.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
These bombings were carried out in violation of international law, that is to say, without any prior UN agreement.
Aceste bombardamente au fost executate prin încălcarea dreptului internaţional, adică, fără niciun acord prealabil din partea ONU.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I think that this would also have been possible in the South Caucasus but, in my view, the European Union's position prior to the armed conflict was too restrained.
Consider că această situaţie ar fi fost posibilă şi în Caucazul de Sud, dar, din punctul meu de vedere, poziţia Uniunii Europene înainte de conflictul armat a fost prea reținută.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The so-called European diplomacy did not join the prior talks aimed at securing his release.
Aşa-numita diplomaţie europeană nu s-a alăturat discuţiilor anterioare care aveau drept scop eliberarea acestuia.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is absolutely vital that information be provided in good time and that a transfer plan be issued prior to any transfer of a company's seat.
Este absolut esenţial ca informaţiile să fie furnizate în timp util şi ca un plan de transfer să fie elaborat înainte de orice transfer al sediului unei societăţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

earlier in time: anterior, antecedent
the head of a religious order; in an abbey the prior is next below the abbot: superior© dictionarist.com