diminish - Rumänisch

Aussprache
v. diminua: se diminua, micşora: se micşora, diminua, slăbi, scădea, împuţina, descreşte, reduce, atenua, înjumătăţi, modera, restrânge, lăsa, strâmta, strânge, trece

Beispielsätze

The fight against terrorism can never be used to diminish the level of protection of human rights and fundamental freedoms.
Lupta împotriva terorismului nu poate fi niciodată folosită pentru a reduce nivelul de protecţie a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Sexual exploitation leaves children with psychological scars and sometimes even physical ones, thereby diminishing their hopes of leading a life of dignity.
Exploatarea sexuală lasă cicatrice psihologice şi uneori chiar fizice asupra copiilor, reducând speranţele acestora de a trăi o viaţă demnă.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This is a purely humanitarian issue and does not diminish in value however many times we repeat it.
Aceasta este o problemă pur umanitară, a cărei valoare nu se diminuează, oricât de des am repeta-o.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Their educational prospects are hugely diminished because they are the water-bearers, if you like.
Viitorul lor educaţional este extrem de afectat pentru că ele sunt cele care cară apa.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is of course important that the potential of those contracts will not be diminished by excessive administrative procedures of the Commission, as the rapporteur has pointed out.
Bineînţeles, este important ca potenţialul acestor contracte să nu fie diminuat de procedurile administrative excesive ale Comisiei, după cum a semnalat raportorul.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
To pass these costs on to the consumer may be a case of diminishing returns.
Transferarea costurilor asupra consumatorului poate avea ca efect scăderea veniturilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
As we also know, the gas crisis has diminished the trust in our partners.
Şi mai ştim că această criză a gazului ne-a diminuat încrederea în partenerii noştri.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We may lament the fact that, along with its diminishing economic significance, Europe's role will be still smaller.
Putem deplânge faptul că, odată cu importanţa sa economică în scădere, rolul Europei va fi din ce în ce mai mic.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If they now give in to the European Parliament, I think they would be diminished as a people.
Dacă acum cedează presiunii Parlamentului European, cred că vor fi scădea ca naţiune.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Whilst we have economic uncertainty, our ability to face any of our other challenges is obviously diminished.
În perioadele de nesiguranţă economică, capacitatea noastră de a ne confrunta cu alte provocări este, desigur, redusă.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

abate: decrease, lessen, dwindle, ease, lighten, shrink, fade© dictionarist.com