constraint - Rumänisch

Aussprache
n. constrângere, forţare, strâmtoare, impunere, silă

Beispielsätze

I am not thinking here simply of the chance to remove meaningless constraints, or of the prospects for employment.
Nu mă gândesc aici doar la probabilitatea de a elimina constrângeri fără sens sau la şanse de angajare.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The new laws will have to provide for legal constraint mechanisms intended to consolidate cooperation in the energy sector and develop viable competition on the European energy markets.
Noile legi vor trebui să prevadă mecanisme de constrângere juridică, menite să consolideze cooperarea în domeniul energetic şi să dezvolte o concurenţă viabilă pe pieţele energetice europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It must be said openly that the current economic system of the EU involves constraints on the market and a constant strengthening of a centrally-controlled economy.
Trebuie să fie spus deschis că actualul sistem economic al UE presupune constrângeri pe piaţă şi o consolidare constantă a unei economii controlate la nivel central.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
How can we not see in these provisions a way of allowing the companies in question to create constraint-free letter-box companies under the most indulgent conditions for the business world?
Cum este posibil să nu observăm că aceste dispoziţii permit societăţilor în cauză să înfiinţeze societăţi de tip "cutie poştală”, libere de orice restricţii, în cele mai indulgente condiţii pentru mediul de afaceri?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Guidelines might be sufficient and would avoid too many administrative constraints.
Orientările ar putea fi suficiente şi ar evita prea multe constrângeri administrative.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
HGVs are frequently subject to time constraints and external timetables, like those of ferry operators.
VGM-urile sunt legate de constrângeri de timp şi calendare externe, cum ar fi cele ale operatorilor de bacuri.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Because the goal of management is good productivity, a manager should not put unnecessary constraints on work.
Deoarece scopul gestionării este o bună productivitate, un gestionar nu ar trebui să impună constrângeri nenecesare asupra activităţii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Socio-professional actors in the ORs feel that they are being penalised by production constraints that conform to European standards, making them less competitive than their direct competitors.
Actorii socio-profesionali din regiunile respective simt că sunt penalizaţi prin constrângeri legate de producţie care sunt conforme cu standardele europene şi care îi fac mai puţin competitivi decât concurenţii lor direcţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We must allow for the Member States' procedural constraints - opt out, opt in and numerous other points - in the European procedure.
Trebuie să admitem constrângerile procedurale ale statelor membre - retragere, participare şi numeroase alte puncte - în raport cu procedura europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Respecting constitutional constraints: yes.
Respectarea constrângerilor constituţionale: da.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

a device that retards something's motion: gag, chain, sea anchor, air bag, lock, dive brake, fastening, brake, shoe, tether, brake pad, skid, muzzle, safety harness, lead, ignition lock, fixing, shackle, hamper, leash, device, brake shoe, airbrake, arrester hook, restraint, life belt, stop, band, catch, safety belt, trammel, fastener, drogue, holdfast, arrester, bond
the act of constraining; the threat or use of force to control the thoughts or behavior of others: swaddling clothes, restriction, confinement
the state of being physically constrained: restraint, confinement, cage


© dictionarist.com