confuse - Rumänisch

Aussprache
v. confunda, încurca, amesteca, zăpăci, deruta, învălmăşi, intimida, ruşina, face confuz, tulbura, ului

Beispielsätze

It is of fundamental importance not to confuse sea or ocean policy with fishing policy: I totally agree with the rapporteur on this score.
Este extrem de important să nu confundăm politica maritimă cu cea piscicolă: sunt totalmente de acord cu raportorul în această privinţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I am, however, confused with regard to certain aspects, perhaps due to excessive reliance on the Commission's assessments.
Sunt totuşi confuz cu privire la anumite aspecte, probabil din cauza încrederii exagerate în evaluările Comisiei.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Let us seek a unified solution and let us not push through decisions which are at best ambiguous or even confusing and sloppy in their wording.
Să căutăm o soluţie unitară şi nu să impunem decizii care în cel mai bun caz sunt ambigue sau chiar confuze şi neglijente în formulare.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
But I have found that one thing really confused people in Ireland.
Însă am remarcat că oamenii din Irlanda sunt dezorientaţi un anumit lucru.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Secondly, it is true that the situation in the Council is confusing: some Member States share the Commission's opinion and others do not.
În al doilea rând, este adevărat că situaţia din cadrul Consiliului este confuză: unele state membre împărtăşesc opinia Comisiei, iar altele nu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
That is very confusing for people who have to deal with this legislation.
Situaţia este confuză pentru persoanele ce trebuie să lucreze cu această legislaţie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It must be confusing for people to hear Mr Kamall speaking on a Karim report.
Trebuie să fie derutant să auzi că dl Kamall vorbeşte despre un raport Karim.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Here we need to distinguish between consumer credit and micro-credit, for the two should not be confused.
Este momentul să facem distincţia între creditele de consum şi microcredite, întrucât cele două nu trebuie confundate.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Mr President, I do think there is a misconception when we talk about active dialogue with citizens on Europe, because we often confuse dialogue with citizens with dialogue with civil society.
Dle preşedinte, cred că este o înţelegere greşită a dialogului activ cu cetăţenii cu privire la Europa, deoarece deseori confundăm dialogul cu cetăţenii cu dialogul cu societatea civilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We often confuse dialogue with citizens with dialogue with organisations either wholly or partly funded by the Commission.
Deseori confundăm dialogul cu cetăţenii cu dialogul cu organizaţii, fie că sunt integral sau parţial finanţate de către Comisie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com