withdrawn - Polnisch

Aussprache
a. zamknięty w sobie, wybrany z konta

Beispielsätze

Someone withdrew the dagger from my back.
Ktoś wyciągnął sztylet z moich pleców.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Maria prefers to withdraw with a book.
Maria woli zaszyć się gdzieś z książką.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I would then also withdraw my Amendment 3 and I hope for fair treatment from the other side.
W tej sytuacji wycofałbym również moją poprawkę 3 i mam nadzieję, że druga strona potraktuje to uczciwie. .
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
At the same time, I share the view that we should not run the risk of Member States withdrawing from the scheme.
Równocześnie podzielam pogląd, iż nie powinniśmy stwarzać ryzyka, że państwa członkowskie zaczną wycofywać się z tego schematu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They withdrew from this scheme many years ago.
Wycofały się one z udziału w tym schemacie już wiele lat temu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Those who have higher costs than market prices must adapt to the situation or withdraw from the market.
Ci, którzy mają wyższe koszty niż ceny rynkowe, muszą dostosować się do sytuacji lub wycofać się z rynku.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is pleasing to see that a number of amendments that tended to contaminate this text have been withdrawn.
Z zadowoleniem należy przyjąć rezygnację z wielu poprawek, których zadaniem było popsucie tego tekstu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I believe that on an issue as important as this it would be useful to understand what the Commission wants to do: to continue, to stop, to withdraw or to present a legislative proposal.
Uważam, że w przypadku tak ważnej kwestii, jak ta, dobrze byłoby wiedzieć, co zamierza zrobić Komisja: kontynuować dyskusję, zakończyć, wycofać wniosek czy przedstawić wniosek legislacyjny.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I also share the concern of Parliament and the rapporteur, who indicates that the resources for Bulgaria which have been frozen or withdrawn by the European Commission amount to almost EUR 1 billion.
Podzielam również zaniepokojenie wyrażone przez Parlament i sprawozdawcę, który zaznacza, że środki przeznaczone dla Bułgarii, które zostały zamrożone lub wycofane przez Komisję Europejską, sięgają blisko 1 miliarda euro.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Only when the EU's High Representative and foreign soldiers have withdrawn from this country will a compromise be possible. Until then, the stagnation will persist.
Kompromis będzie możliwy dopiero, gdy z kraju wycofa się Wysoki Przedstawiciel UE i żołnierze sił zagranicznych, a do tego czasu będzie trwała stagnacja.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

tending to reserve or introspection: reserved, indrawn
withdrawn from society; seeking solitude: unsocial, recluse, reclusive


© dictionarist.com