utterly - Polnisch

Aussprache
adv. absolutnie, zupełnie, całkowicie, kompletnie, kretes: z kretesem, doszczętnie, bezwzględnie, dokumentnie

Beispielsätze

He felt utterly humiliated.
Czuł się zupełnie poniżony.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The report is utterly false.
Raport jest całkowicie nieprawdziwy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The shy boy was utterly embarrassed in her presence.
Ten nieśmiały chłopak był całkowicie skrępowany w jej obecności.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
At this historic time, to repeatedly take away the Member States' opportunities to think in new ways and to reform aid policy is utterly wrong.
W tak przełomowym momencie nieustanne odbieranie państwom członkowskim możliwości przedstawiania nowych idei i reformowania polityki pomocy jest poważnym błędem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
However, we are utterly opposed to several of the far-reaching wordings relating to the Member States' criminal law.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się jednak kilku daleko idącym sformułowaniom dotyczącym prawa karnego państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
For the EU to completely follow the music and film industry's line is utterly unacceptable, particularly in view of the fact that we are attempting to criminalise an entire generation.
To całkowicie niedopuszczalne, aby UE w pełni popierała linię przemysłu muzycznego i filmowego, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że oznacza to oskarżenie całego pokolenia o działania przestępcze.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nevertheless, I am utterly convinced that we should not intervene without a judicial decision.
Mimo to jestem głęboko przekonany, że nie powinniśmy interweniować bez decyzji sądu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The fact that the Commission does not believe it has had time to carry out a thorough impact assessment of such a comprehensive proposal is utterly appalling.
Zupełnie przerażający jest fakt, iż Komisja nie uważa, by miała dość czasu na dokonanie starannej oceny wpływu w sprawie tak obszernego wniosku.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
So I utterly reject what has been said.
Zatem całkowicie odrzucam to, co zostało właśnie powiedziane.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The scale on which human rights activists are being murdered in Russia is such that to interpret this phenomenon as the result of 'ordinary crime' is utterly reckless.
Skala zabójstw obrońców praw człowieka w Rosji powoduje, że interpretowanie tego zjawiska jako wyniku pospolitej przestępczości jest całkowicie karkołomne.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

completely and without qualification; used informally as intensifiers: absolutely, perfectly, dead


© dictionarist.com