thrust - Polnisch

Aussprache
n. pchnięcie, dźgnięcie, napór, ciśnienie, nacisk, parcie, estokada, zrzut, siła ciągu {auto}, sztych
v. wepchnąć, dźgać, wbić, wrzucać, wścibiać, wciskać, zasunąć, wtrącić, zapuszczać, wpraszać się, wpychać, dźgnąć, wbijać, wrzucić, wścibić, wcisnąć, zasuwać, wtrącać, zapuścić, wprosić się

Beispielsätze

in writing. - While I support the main thrust of this report, I oppose the lack of balance on the particular question of Cyprus.
na piśmie. - Chociaż popieram ogólną wymowę przedmiotowego sprawozdania, sprzeciwiam się brakowi jego wyważenia w kwestii Cypru.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This would undermine the thrust of the report's objective of making sure the single market breaks down barriers and reduces costs.
Utrudniłoby to osiągnięcie celu sprawozdania, którym jest zagwarantowanie, że wspólny rynek doprowadzi do likwidacji barier i redukcji kosztów.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
in writing. - The EPP-ED Group is generally supportive of the thrust of the original report by Jean Lambert.
na piśmie. - Grupa EPP-ED generalnie popiera zasadniczą myśl pierwotnego sprawozdania pani Jean Lambert.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We therefore need to give thought to this matter; this has been the whole thrust of this discussion that has taken place and which has shown the need for increased solidarity among Europeans.
Dlatego należy zastanowić się nad tą sprawą. Taka idea przyświecała całej przeprowadzonej dziś dyskusji, która obnażyła potrzebę zwiększenia solidarności między europejczykami.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
That is the whole thrust of this report: simplification and clarification of the budgetary challenges of the Treaty.
Oto sedno tego sprawozdania: uproszczenie i wyjaśnienie wyzwań budżetowych wynikających z przedmiotowego traktatu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The Google Books Project in the United States will receive a major thrust forward, with no European publishers any longer a part of it.
Projekt Google Books w Stanach Zjednoczonych uzyska tym samym spory rozmach, który jednak nie stanie się udziałem żadnego z europejskich wydawców.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Its main thrust, however, is the emphasis on total liberalisation of the world market.
Jej główną ideą jest jednak nacisk na całkowitą liberalizację światowego rynku.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This has been the thrust of many amendments, and I believe that this Parliament must attach renewed importance to the issue.
Była to główna myśl przewodnia wielu poprawek i uważam, że ten Parlament musi na nowo do tej kwestii przywiązywać odpowiednią wagę.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Let me turn to our common security and defence policy and say that I agree with the broad thrust of the Danjean report about how important our missions are.
Przejdę teraz do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zgadzam się z zasadniczą myślą sprawozdania posła Danjeana na temat wagi naszych misji.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The thrust of the amendments that we have tabled to the report is in showing that there is an alternative, and one that is not only possible, but also necessary.
Istotą poprawek zgłoszonych przez nas do tego sprawozdania jest pokazanie, że istnieją alternatywne rozwiązania i to nie tylko takie, które można zastosować, ale wręcz należy zastosować.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. jab: stick, stab, pierce, puncture, penetrate, shove
2. drive: ram, shove, plunge, lunge, jab, dig, propulsion© dictionarist.com