sway - Polnisch

Aussprache
n. kołysanie się, władza, rozpanoszenie się, kierownictwo, wpływ
v. kołysać się, kołysać, rzucać, kiwać, wywijać, rządzić, zadecydować, przechylić szalę, zaszamotać się, wachlować, huśtać, szamotać, rzucić, kiwnąć, wywinąć

Beispielsätze

These are the problems that are swaying the balance between life and death for Haitians.
To są trudności, które zagrażają stabilności tej linii, która jest dla Haitańczyków granicą między życiem a śmiercią.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Unfortunately, that is what swayed Goldstone as well and, for this reason, I voted against the joint EP resolution.
To stało się niestety również w przypadku Goldstone'a i dlatego też głosowałem za odrzuceniem wspólnego projektu rezolucji PE.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Be that as it may, it would appear that the time has not yet come for such an idea, not while Mrs Merkel's ideas hold sway over Europe.
Tak czy inaczej, wygląda na to, że nie nadszedł jeszcze czas na takie koncepcje; nie teraz, gdy kontrolę nad Europą sprawują idee pani Merkel.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Please do not dissipate that little spirit that we have succeeded in introducing into a Europe that is still swayed too strongly by questions of economic policy, trade policy and monetarism.
Prosimy, aby nie trwonili państwo tego niewielkiego ducha, jakiego udało nam się tchnąć w Europę, w której wciąż zbyt silnie dominują zagadnienia polityki gospodarczej, handlowej i monetaryzmu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This will lead to competition between states, regions and workers, where the law of the jungle holds sway.
Doprowadzi to do konkurencji pomiędzy państwami, regionami i pracownikami, gdzie dominuje prawo dżungli.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We have had a few altercations with the Council but have held sway in the end.
Było między nami a Radą kilka napiętych sytuacji, ale ostatecznie nie zmieniliśmy naszego stanowiska.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The Commission must take an objective position, look at the letter of the Treaty, and not let itself be swayed by political considerations.
Komisja musi zająć obiektywne stanowisko, przyjrzeć się literze prawa i nie pozwolić sobie na zmianę zdania pod wpływem okoliczności politycznych.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Certainly, throughout the world differing values hold sway.
Oczywiście na świecie dominują różne wartości.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The execution of minors is not only contrary to international law, it is absolutely barbaric and it says everything about the merciless nature of the regime that has held sway in Teheran for decades.
Egzekucje nieletnich są nie tylko sprzeczne z prawem międzynarodowym, lecz jest to totalne barbarzyństwo, które wyraźnie świadczy o bezlitosnej naturze reżimu sprawującego od dziesięcioleci władzę w Teheranie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We have not let ourselves be swayed either when we invited the Dalai Lama, or when we took a decision regarding the Sakharov prize, or with regard to participation in the Olympics.
Nie daliśmy sobie zamknąć ust ani wtedy, gdy zaprosiliśmy Dalajlamę, ani wtedy, gdy podjęliśmy decyzję o przyznaniu nagrody im. Sacharowa, ani w sprawie udziału w Igrzyskach Olimpijskich.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com