speculative - Polnisch

Aussprache
a. spekulacyjny

Beispielsätze

We need to speed up the 'Basel II' reforms and bring speculative funds under strict control.
Musimy przyspieszyć reformy w ramach "Bazylei II” i wprowadzić rygorystyczną kontrolę funduszy spekulacyjnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We must stop, not regulate, the actions of speculative funds.
Musimy wstrzymać, a nie regulować działalność funduszy spekulacyjnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The G20 intends to regulate only speculative funds that pose a systemic risk.
G20 zamierza objąć uregulowaniami prawnymi jedynie fundusze spekulacyjne stanowiące ryzyko systemowe.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I should like to commend the European Commission's latest proposals in this regard, and particularly with regard to severance agreements, bonuses paid to traders or speculative funds.
Muszę pochwalić ostatnie propozycje Komisji w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do porozumień w sprawie wypłacania odpraw, premii dla maklerów giełdowym lub funduszy spekulacyjnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We should not forget that there is suspicion surrounding many of the fires that have occurred that they are the result of a speculative policy and development intentions.
Nie możemy zapomnieć, że w odniesieniu do wielu wybuchających pożarów pojawiają się podejrzenia, że są one wynikiem polityki spekulacyjnej i zamierzeń budowlanych.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Speculative activities, which represent a significant risk, should be discouraged by increasing the capital requirements and applying the Basel rules internationally.
Należy zniechęcać do podejmowania spekulatywnych działań, które przestawiają istotne ryzyko, poprzez podnoszenie wymagań dotyczących kapitału i stosowanie na skalę międzynarodową zasad z Bazylei.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Lastly, courage must be shown in order to tax speculative capital movements.
Wreszcie konieczne jest wykazanie się odwagą, aby opodatkować przepływy kapitału spekulacyjnego.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This is a variation on the Tobin Tax, which was to tax speculative trade on financial products, stocks, bonds, commodities and currency transactions.
Jest to wersja podatku Tobina, który miał być formą opodatkowania spekulacyjnego handlu produktami finansowymi, akcjami, obligacjami, towarami i walutami.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We are witnessing an unprecedented speculative attack which - I am sorry to say - has lately taken the form of slander of the worst form by some of the media.
Jesteśmy świadkami bezprecedensowych ataków spekulacyjnych, które ostatnio, jak z przykrością muszę stwierdzić, przybrały formę najgorszych oszczerstw rzucanych przez niektóre media.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It will not even hinder what are sometimes called speculative investments.
Nie będzie ono nawet przeciwdziałać temu, co czasem nazywamy inwestycjami spekulacyjnymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

not based on fact or investigation: theoretic, notional, theoretical
not financially safe or secure: unsound, bad, high-risk, risky
showing curiosity: curious, inquisitive, wondering, questioning


© dictionarist.com