routine - Polnisch

Aussprache
n. rutyna, algorytm
a. rutynowy

Beispielsätze

That was too much for our nourish routines, so we didn’t eat the snails.
To było zbyt wiele dla naszego rutynowego odżywiania, więc nie zjadłyśmy ślimaków.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Ten years after the wedding, everything is just routine.
Dziesięć lat po ślubie, wszystko staje się rutyną.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The reviews will of course be supplementary to the routine monitoring of the fulfilment of these agreements, as set out in Article 5.
Przeglądy te będą oczywiście mieć charakter uzupełniający względem rutynowego monitorowania realizacji tych umów określonego w art.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Of course this must not involve fictional work but work which is part of a company's routine workload.
Nie może tutaj oczywiście chodzić o pracę fikcyjną, lecz o pracę stanowiącą część codziennej działalności firmy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The imprisonment of nationals of third countries, such as the American, Roxana Saberi, is also a routine practice in order to blackmail other countries into granting diplomatic concessions.
Więzienie obywateli państw trzecich, jak to ma miejsce w przypadku Amerykanki Roxany Saberi, jest również rutynową praktyką szantażowania innych państw, by uzyskać w ten sposób ustępstwa dyplomatyczne.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Now is not the time for the status quo, or routine.
Nie czas teraz na utrzymywanie status quo czy na rutynowe działania.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We should encourage the US Congress to fully commit itself to a routine Transatlantic Legislators' Dialogue and thus also to an active participation in the TEC.
Powinniśmy zachęcać Kongres Stanów Zjednoczonych, by w pełni zaangażował się w regularny Transatlantycki Dialog Prawodawców, a tym samym stał się aktywnym uczestnikiem TEC.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The EU, too, has also de facto taken a step back if we look at the EU's routine demands over the last few years and also at what is now on the table for the next few years.
Jeśli spojrzymy na rutynowe żądania UE w ostatnich kilku latach, a także na to, co przygotowano na kilka lat nadchodzących, stwierdzimy, że UE zaczęła się de facto cofać.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
There is a risk of this kind of news becoming quite routine due to the unprecedented frequency with which acts of violence are committed in this country.
Istnieje ryzyko, że tego rodzaju wiadomości staną się rutynowe z powodu bezprecedensowej częstotliwości, z jaką w tym kraju popełnia się akty przemocy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is not, therefore, a matter of routine roadside checks combined with the inspection of travel documents or documents relating to the technical condition or origin of the vehicle.
Nie jest to zatem kwestia rutynowych kontroli drogowych w połączeniu z kontrolą dokumentów podróży lub dokumentów związanych ze stanem technicznym albo pochodzeniem pojazdu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

an unvarying or habitual method or procedure: process, modus operandi, rat race, procedure, groove, rut
a short theatrical performance that is part of a longer program: stopper, showstopper, act, number, turn, show-stopper, public presentation, performance, bit
found in the ordinary course of events: mundane, unremarkable, quotidian, workaday, ordinary, everyday
a set sequence of steps, part of larger computer program: recursive routine, software system, cataloged procedure, subprogram, utility routine, computer programme, executive routine, library routine, program, supervisory routine, function, contingency procedure, tracing routine, reusable routine, service routine, computer program, computer software, subroutine, package, software program, random number generator, software package, programme, procedure, software© dictionarist.com