profitable - Polnisch

Aussprache
a. korzystny, zyskowny, intratny, rentowny, dogodny, lukratywny, opłacalny

Beispielsätze

Never choose a vocation just because it looks profitable.
Nigdy nie wybieraj zawodu tylko dlatego, że wygląda na opłacalny.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This means keeping under public control the role of investment in collection and supply infrastructures, while giving the private sector the profitable role, namely the charging of consumers.
Oznacza to publiczną kontrolę nad inwestycjami w infrastrukturę służącą gromadzeniu wody i zaopatrzeniu w nią, przy jednoczesnym oddaniu w ręce sektora prywatnego działalności zyskownej, czyli pobierania opłat od konsumentów.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This is necessary in order to make European agriculture profitable.
Taki krok jest konieczny, aby zapewnić rentowność rolnictwu europejskiemu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The European Parliament and the Council have carried out profitable and constructive negotiations, at least with regard to aspects concerning chemical substances.
Parlament Europejski i Rada przeprowadziły korzystne i konstruktywne negocjacje, przynajmniej w odniesieniu do aspektów dotyczących substancji chemicznych.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The 'green economy' is being designed so that, on the pretext of combating climate change, new profitable sectors of activity can be opened up for capital.
Gospodarka przyjazna dla środowiska jest planowana po to, by pod pretekstem zwalczania zmian klimatu otworzyć dla kapitału nowe zyskowne dziedziny działalności.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
After all, we now know that this Opel plant is one of the most profitable, one of the most efficient plants within the General Motors group - and yet they want to close it.
W końcu wszyscy wiemy, że ten zakład Opla jest jednym z najbardziej rentownych, jednym z najbardziej efektywnych zakładów w grupie General Motors - a jednak chcą go zamknąć.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They are profitable and Member States must respond to the situation.
Przynoszą one korzyści i państwa członkowskie muszą zająć stanowisko w tej sprawie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In many countries, this means an increase in supply in the most profitable segments of the market, namely combined transport and full-train transport.
W wielu krajach oznacza to zwiększenie podaży w najbardziej dochodowych segmentach tego rynku, a mianowicie w transporcie kombinowanym oraz transportach całych pociągów.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is an activity which is exceptionally profitable, and is controlled by dangerous, organised criminal gangs.
Jest to zajęcie niezwykle dochodowe, kontrolowane przez niebezpieczne zorganizowane grupy przestępcze.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
However, it should provide solutions and incentives for companies to make short-term non-profitable investments which may be needed to ensure security of supply, otherwise the loopholes will remain.
Należy jednak zapewnić rozwiązania i zachęty dla przedsiębiorstw, aby podejmowały krótkoterminowe nierentowne inwestycje, co może być konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, w przeciwnym razie pozostaną luki.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

yielding material gain or profit: paying, productive, useful, advantageous, paid, juicy, bankable, economic, lucrative, fat, moneymaking, remunerative, utile, gainful


© dictionarist.com