office - Polnisch

Aussprache
n. przysługa, obowiązek, funkcja, urząd, stanowisko, pozycja, nabożeństwo {kośc.}, obrządek {kośc.}, biuro, gabinet, kancelaria, sekretariat, redakcja, buława

Beispielsätze

I went to the administrative office to speak to the manager and there was no doubt: nobody had applied for Germany and, on the basis of points, it was the only one they could give me.
Poszedłem do biura administracji, aby porozmawiać z menedżerem i nie było żadnych wątpliwości: nikt nie zgłosił się do Niemiec i na podstawie punktów tylko to mogli mi zaoferować.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The kids still go to the school, and I work part-time in a lawyer’s office.
Dzieci nadal chodzą do szkoły, a ja pracuję w niepełnym wymiarze w biurze prawnym.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They were sent to the headmaster’s office and as a result of their bad behaviour, they were suspended from school for one week.
Zostały wysłane do biura dyrektora i w rezultacie swojego złego zachowania zostały zawieszone w szkole na jeden tydzień.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
When we arrived to the office of the car rental, we almost fainted.
Gdy dotarłyśmy do biura wypożyczalni samochodów, prawie zemdlałyśmy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Where is the tourist information office?
Gdzie jest biuro informacji turystycznej?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He's just an ordinary office worker.
On jest zwykłym pracownikiem biura.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
She works as a secretary in an office.
Pracuje jako sekretarka w biurze.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
See you tomorrow in the office.
Do jutra w biurze.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
May I come to see you at your office tomorrow morning?
Czy mogę się z Tobą zobaczyć Twoim w biurze jutro rano?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Where can I find the post office?
Gdzie mogę znaleźć pocztę?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

place of business where professional or clerical duties are performed: ticket office, home office, place of business, office block, newsroom, government office, loan office, ticket booth, business office, headquarters, office building, central office, life office, business establishment, home base, main office, countinghouse, box office, shipping office
the person who holds an office: officeholder, incumbent© dictionarist.com