notable - Polnisch

Aussprache
n. dostojnik
a. znakomity, sławny, godny uwagi, znaczny, gospodarny

Beispielsätze

Despite the difficulties resulting from the delayed entry into force of the Lisbon Treaty, the Swedish Presidency achieved some notable successes.
Pomimo problemów związanych z opóźnionym wejściem w życie traktatu lizbońskiego prezydencja szwedzka odniosła kilka godnych uwagi sukcesów.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
But I want to focus today on the present and the future of Iraq, as a country with great potential and notable achievements over the past months.
Ale dzisiaj chciałabym skoncentrować się na teraźniejszości i przyszłości Iraku jako kraju, który ma wielki potencjał i który wiele osiągnął w ostatnich miesiącach.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
As I see it, this is the most notable measure in the proposal, in that the practice of banking secrecy is the main barrier facing tax administrations.
W mojej ocenie jest to najbardziej godny uwagi środek przewidziany we wniosku, ponieważ praktyka przestrzegania tajemnicy bankowej jest główną przeszkodą dla administracji podatkowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The third notable initiative is the introduction of the European Institute for Gender Equality.
Trzecią istotną inicjatywą jest utworzenie Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The first Barroso Commission was notable for its individual players - I am thinking of Mr Dimas, Mrs Kroes or even Mr McGreevy, who remained inactive for years under your leadership.
Pierwsza Komisja Barroso wyróżniała się swymi indywidualnymi graczami - myślę o komisarzu Dimasie, komisarz Kroes czy nawet komisarzu McGreevym, którzy pod pana przywództwem przez całe lata pozostali nieaktywni.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This would not only be fair on your part, but also a notable humanitarian gesture.
To nie będzie jedynie gest uczciwości z pańskiej strony, ale też wspaniały gest humanitarny.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
These funds are responsible for the management of a significant volume of assets invested in Europe and can exert a notable influence on the markets.
Fundusze te są odpowiedzialne za zarządzanie znaczną ilością aktywów inwestowanych w Europie i mogą wywierać wyraźny wpływ na rynki.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is notable that the questions voiced last September about the Commission putting legislative proposals on the table have now turned into a desire to fast-track those proposals.
Warto zauważyć, że wątpliwości zgłaszane jeszcze we wrześniu w związku z proponowanymi przez Komisję wnioskami ustawodawczymi zmieniły się dziś w pragnienie szybkiego ich wdrożenia.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Notable among these are the national contact points to be created by Member States, which will serve to provide information to patients.
Należą do nich w szczególności krajowe punkty kontaktowe, które państwa członkowskie mają utworzyć i które będą służyć dostarczaniu pacjentom informacji.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
One of the things on which we agree, on the whole, across this Parliament - though I know there are notable exceptions - is our belief in a functioning single market.
Jedną z rzeczy, co do których wszyscy w Parlamencie się zgadzają - choć wiem, że istnieje kilka wybitnych wyjątków - jest nasza wiara w funkcjonujący jednolity rynek.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

worthy of notice: worthy, noteworthy
widely known and esteemed: renowned, illustrious, famed, celebrated, noted, famous, known, far-famed
a celebrity who is an inspiration to others: guiding light, celebrity, luminary, famous person, notability, leading light© dictionarist.com