long - Polnisch

Aussprache
n. czas: długi czas, głoska: długa głoska, wakacje letnie, epistoła {żart.}
v. pragnąć, ochota: mieć wielką ochotę, tęsknić, przykrzyć się
a. długi, daleki, długotrwały, dalekosiężny, odległy, rozwlekły
adv. długo, przydługo

Beispielsätze

“The garbage cart,” he shouted and they laughed long and hard.
„Wózek na śmieci” krzyknął i obaj śmieli się długo i głośno.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A long life, I might add, in which to collect their good pensions.
Mogę dodać, że w tym długim życiu pobierał on swoje wysokie pensje.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
After a long day on the battlefield the soldiers under my command would eat and relax.
Po długim dniu na polu bitwy podlegli mi żołnierze jedli i odpoczywali.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Although there are literally hundreds of things you can do in London, Helen and her sister will probably be visiting a lot of different shops, because like Helen says, she’ll be living here for a long time yet and London isn’t going anywhere.
Mimo że są dosłownie setki rzeczy, które można robić w Londynie, Helen i jej siostra będą prawdopodobnie odwiedzać wiele różnych sklepów, ponieważ jak mówi Helen, będzie tu mieszkać jeszcze przez długi czas, a Londyn nigdzie nie idzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Before too long, I would pick up a sword, join the army and eventually establish a military dictatorship.
Już niedługo podniosę miecz, wstąpię do wojska i w końcu ustanowię wojskową dyktaturę.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
British kids are even going overseas to work in the long summer break.
Brytyjskie dzieci wyjeżdżają nawet za granicę, aby pracować podczas długiej letniej przerwy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
But that was in the future and I had a long way to go and battles to fight before that would come to pass.
Ale to była przyszłość, a ja musiałem jeszcze przejść długą drogę i stoczyć wiele bitew, zanim mogło to nastąpić.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
But the journey… it was so long! More than five hours needed to arrive to the famous Tomatina!
Ale podróż… była tak długa! Potrzeba było ponad pięciu godzin, aby przyjechać na słynną Tomatina!
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
For her, moving there was the best decision she’s made in a long time.
Dla niej przeprowadzenie się tam było najlepszą decyzją, jaką podjęła od długiego czasu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Growing up in a small French village in the region of Normandy, eating was a big part of our family life for as long as I can remember.
Dorastając w małej francuskiej wiosce w regonionie Normandii, jedzenie było dużą częścią naszego rodzinnego życia od kiedy pamiętam.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com