influx - Polnisch

Aussprache
n. przypływ, dopływ, napływ

Beispielsätze

I believe that a common European immigration policy must prove to be a policy supporting solidarity with Member States located at the EU's borders, which suffer large influxes of immigrants.
Uważam, że wspólna europejska polityka imigracyjna musi dowieść, że jest polityką wspierającą solidarność z państwami członkowskimi leżącymi na granicach UE, które doświadczają dużego napływu imigrantów.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
These manufacturers fear a massive influx of Korean vehicles on the European market as a consequence of the tariff preferences granted by the European Commission.
Producenci obawiają się masowego dopływu pojazdów koreańskich na rynek europejski w wyniku preferencji celnych przyznanych przez Komisję Europejską.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Europe has a variety of forms of inspection and audit in order to protect its market from an influx of food which does not meet European standards, or which would be a threat to our health security.
Europa ma różne formy inspekcji i kontroli tak, aby strzec swój rynek przed napływem żywności nieodpowiadającej europejskim standardom czy zagrażającej naszemu bezpieczeństwu zdrowotnemu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Pakistan should be in a position to adequately fight the influx of insurgents from Afghanistan.
Pakistan powinien mieć możliwość prowadzenia odpowiedniej walki z partyzantami z Afganistanu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
A mass influx of Turks and exploding parallel societies would finally finish the EU off.
Masowy napływ Turków i eksplozja równoległych społeczeństw byłyby gwoździem do trumny UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Today, this type of industry is in serious difficulty because of the influx of goods from China and the Asian markets.
Dziś tego rodzaju przemysł przechodzi poważne trudności z powodu zalewu towarów z Chin i rynków azjatyckich.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The Romanians and Bulgarians have been joined by the Czechs, who have had the compulsory visa requirement reimposed on them due to the large influx of Roma.
Do Rumunów i Bułgarów dołączyli niedawno Czesi, wobec których ponownie wprowadzono wymóg wizowy w związku ze znacznym napływem Romów do Kanady.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
However, their other important objective is to curb the influx of illegal immigrants towards the European Union, including those who require protection.
Jednak innym ważnym celem tych programów jest ograniczenie napływu nielegalnych imigrantów do Unii Europejskiej, w tym tych, którzy wymagają ochrony.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
For over ten years, Europe has seen an influx of large numbers of refugees and waves of immigration.
Od ponad dziesięciu lat w Europie obserwujemy napływ znacznej liczby uchodźców i fale imigrantów.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Your plans are nonetheless quite concrete in the area of restricting the influx and movement of immigrants or migrants, for example, seasonal workers.
Państwa plany są jednak dość konkretne w zakresie ograniczania napływu i przepływu imigrantów lub osób przenoszących się, jak na przykład pracownicy sezonowi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

the process of flowing in: inrush, flow, inpouring, inpour, inflow


dictionary extension
© dictionarist.com