incisive - Polnisch

Aussprache
a. zjadliwy, ostry, cięty

Beispielsätze

On the subject of human rights in Russia, there is indeed a serious problem, which we acknowledge, and the resolution which we are submitting is sufficiently tough and incisive.
Wracając do tematu praw człowieka w Rosji - przyznajemy, że rzeczywiście jest to poważny problem, a rezolucja, którą przedstawiamy zawiera wystarczająco twarde i ostre stanowisko.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is now time for Europe to take more incisive decisions so as to give truly 360-degree support to our farmers, our farms and our land, which, unfortunately, is all too often neglected.
Nadszedł teraz czas, aby Europa podjęła wyraźniejsze decyzje, tak aby pełną ochronę - na 360 stopni - otrzymali nasi rolnicy, nasze gospodarstwa i nasza ziemia, dziś niestety zbyt często niedoceniane.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In this respect, the Treaty of Lisbon gives elected assemblies a more incisive role that they must make the most of.
Traktat z Lizbony pod tym względem daje wybranym przez obywateli zgromadzeniom większą rolę do odegrania, którą muszą jak najlepiej wykorzystać.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We must give consideration to a reform of the Union budget so as to put Europe in a fit state to steer economic policy in a more incisive manner.
Musimy zastanowić się nad reformą unijnego budżetu, aby uzdrowić kondycję Europy, co umożliwi jej prowadzenie polityki gospodarczej w bardziej wyrazisty sposób.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Let us therefore fight for better structural reforms and work towards more incisive employment policies, so as to encourage the weaker sections of society to join the labour market.
Walczmy zatem o lepsze reformy strukturalne i działajmy w kierunku bardziej zdecydowanych polityk zatrudnienia, aby zachęcić słabsze części społeczeństwa do wejścia na rynek pracy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The family must also be protected by means of more incisive and substantial measures because forgetting the family means overlooking one of the essential components of society.
Należy także chronić rodzinę za pomocą bardziej integrujących i znaczących środków, ponieważ zapominanie o rodzinie oznacza ignorowanie jednego z podstawowych elementów społeczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We also remain in close contact with our colleagues in Geneva where an incisive statement was made yesterday in the Human Rights Council.
Pozostajemy również w bliskim kontakcie z naszymi kolegami z Genewy, gdzie wczoraj Rada Praw Człowieka przedstawiła ostre oświadczenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions: acute, penetrating, penetrative, piercing, discriminating, keen, perceptive, sharp, knifelike
suitable for cutting or piercing: sharp


© dictionarist.com