hot air - Polnisch

Aussprache
n. puste słowa

Beispielsätze

Everybody in the park looked up at the hot air balloon.
Wszyscy ludzie w parku patrzyli do góry na balon.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Would the Council and Commission agree that the Conservative leader's plans are just hot air?
Czy Rada i Komisja zgadzają się, że plany przywódcy Konserwatystów to tylko puste obietnice?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
Naszym zbawcą będą innowacje technologiczne, a nie handel emisjami.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Hot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
Rozstrzygnięcie kwestii ciepłego powietrza stało się nakazem chwili nie tylko dla Polski, ale także dla Szwecji.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In any case, the European institutions can already take specific action - I will not focus on all the hot air about coordination.
W każdy razie instytucje europejskie już teraz mogą rozpocząć określone działania - nie zamierzam koncentrować się na pustych obietnicach dotyczących koordynacji.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Our talk of European solidarity will then be so much hot air to them.
Wówczas nasza rozmowa o europejskiej solidarności okaże się dla nich czczą gadaniną.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It produces wealth founded on hot air.
Wytwarza bogactwo, które jest mrzonką.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
However, the whole climate conference, of course, focused on dealing in hot air and the setting up of a fund for developing countries.
Cała konferencja klimatyczna koncentruje się jednak na rozwiązaniu problemu nadmiernych emisji oraz ustanowieniu funduszu na rzecz krajów rozwijających się.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We must take the hot air out of the EU's carbon footprint.
Musimy wyłączyć nadmiar uprawnień do emisji (hot air) ze śladu węglowego UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They involve demonstrating that the Europe 2020 Strategy is not just hot air, but a serious attempt to enable the EU to play a tangible role in promoting growth and jobs.
To między innymi wskazanie, że strategia Europa 2020 to nie tylko deklaracje, ale również poważna próba sprawienia, by UE odegrała wymierną rolę w propagowaniu wzrostu i zatrudnienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

loud and confused and empty talk: rhetoric, empty words, meaninglessness, bunk, nonsensicality, nonsense, hokum, empty talk, palaver
air that has been heated and tends to rise: air


© dictionarist.com