help - Polnisch

Aussprache
n. pomoc, wyręka, pomaganie, wspomożenie, poratowanie, ratunek, rada, usługa, wsparcie, dopomożenie
v. pomagać, dopomagać, wspomagać, wyręczać, poradzić, poradzić na coś, posłużyć, pomóc, wspomóc, wyręczyć, posługiwać

Beispielsätze

“Ebek,” Cleopatra called me over. “I want you to go with Tibby and help gather her things.”
„Ebeku” zawołała mnie Kleopatra „chcę, abyś poszedł z Tibby i pomógł jej zebrać rzeczy.”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
And if you are passionate about conservation and the environment, you will love helping others in the community plant trees.
A jeśli jesteś pasjonatem ochrony i środowiska, będziesz uwielbiał pomaganie innym we wspólnym sadzeniu drzew.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
And the target countries often help the students, too.
Kraje docelowe też często pomagają studentom.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Being a good citizen and helping in your local community will also help your future.
Bycie dobrym obywatelem i pomaganie swojej lokalnej społeczności też pomoże ci w przyszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Being well-organised also helped her feel happier.
Bycie dobrze zorganizowaną pomogło jej też poczuć się szczęśliwszą.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Believing in a cause, a person, an idea, or an environmental issue will help you form your own opinions and ideas.
Wiara w cel, osobę, ideę lub sprawę środowiska pomoże ci uformować swoje własne opinie i pomysły.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
De-cluttering her room has helped her become more organised.
Uporządkowanie swojego pokoju pozwoliło jej stać się bardziej zorganizowaną.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
During that weekend I learnt many things in German which helped me cope with everyday life: how to order something, how to introduce yourself to new acquaintances, how to move in a city you don't know...
W ciągu tego weekendu nauczyłem się wielu rzeczy po niemiecku, co pomogło mi poradzić sobie w codziennym życiu: jak coś zamówić, jak się przedstawić nowym ludziom, jak poruszać się w mieściu, którego nie znasz...
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Even worse, I had to do it with the help of my ten year old brother!
Co gorsza, miałam je wykonywać przy pomocy mojego dziesięcioletniego brata!
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Finally a very nice old lady (almost eighty years old!) came to help us youngsters to “understand” all of that technology.
W końcu bardzo miła, starsza pani (prawie osiemdziesięcioletnia!) przyszła nam, młodziakom pomóc, aby „zrozumieć” całą tę technologię.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com