function - Polnisch

Aussprache
n. funkcja, czynność, działanie, obowiązek, impreza
v. działać, funkcjonować

Beispielsätze

The function f(x) = π² is a constant function.
Funkcja f(x) = π² jest funkcją stałą.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The functions sine and cosine take values between -1 and 1 (-1 and 1 included).
Funkcje sinus i cosinus przyjmują wartości między -1 i 1 (włącznie z -1 i 1)
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
These partnerships often function solely as a forum.
Partnerstwa te często funkcjonują wyłącznie na zasadzie forum.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Macedonia has progressed a great deal in the last few years, achieving good economic results, moving closer to a functioning market economy and showing success in the field of lawmaking.
Macedonia osiągnęła w ostatnich kilku latach znaczne postępy, odnotowując dobre wyniki gospodarcze, przybliżając się do sprawnej gospodarki rynkowej i odnosząc sukcesy w dziedzinie ustawodawstwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tying education, innovation and research into a coherent supportive policy is a vital part of a functioning knowledge economy.
Powiązanie edukacji, innowacji i badań w spójną politykę wsparcia jest niezbędnym elementem sprawnej gospodarki opartej na wiedzy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Above all, this process involves providing support for the creation of infrastructure, for healthcare, food sovereignty, a functioning social system, education and cultural exchange.
Przede wszystkim jednak proces ten oznacza wspieranie rozwoju infrastruktury, służby zdrowia, niezależności żywnościowej, sprawnego systemu socjalnego, edukacji i wymiany kulturalnej.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is unacceptable for it to take so long, and it is particularly unacceptable for it to take so long due to the failure of the translation service in the Council to function adequately.
Niedopuszczalne jest, aby to tak długo trwało, a w szczególności niedopuszczalne jest, aby to trwało tak długo z powodu nie dość sprawnego funkcjonowania służb językowych Rady.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is only when the parliaments take on this supervisory function that we can ensure that financial aid reaches the areas where it is needed.
Tylko wówczas, kiedy parlamenty podejmą się tej funkcji nadzorczej, będziemy w stanie dopilnować, aby pomoc finansowa trafiała do tych obszarów, w których jest potrzebna.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This relates to the use of extremely small structures to make new materials, which attain new properties or functions precisely because the particles are so small.
Chodzi tu o stosowanie niezwykle małych struktur do tworzenia nowych materiałów, które uzyskują inne właściwości lub funkcje właśnie z tego powodu, że cząsteczki są tak małe.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They are essential for the internal market to function properly and constitute a necessary economic and logistical network.
Mają zasadnicze znaczenie dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego stanowiącego niezbędną sieć ekonomiczną i logistyczną.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. reception: celebration, meeting, party
2. duty: business, service, capacity, purpose, office, utility, province
3. perform: act, officiate, go, operate, run, work© dictionarist.com