follower - Polnisch

Aussprache
n. stronnik, zwolennik, uczeń, wyznawca, adherent, epigon

Beispielsätze

He has 9.6 million followers on Vine.
Ma 9,6 miliona fanów na Vine.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He has over 5 million followers on Twitter.
Ma on ponad 5 milionów fanów na Twitterze.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
There are teenagers who have millions of followers on popular social media networks such as Facebook, Twitter and Vine.
Są nastolatkowie, którzy mają miliony fanów w popularnych sieciach mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Vine.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is astonishing to witness that the Iranians, onto whom the Arabs imposed Islam through military defeat, have become its most zealous followers to the point of oppressing those of Zoroastrianism, though it is the religion of their own fathers. A kind of Stockholm syndrome on the national scale.
Zadziwiające, że Irańczycy, którym islam narzucili Arabowie drogą wojskowego podboju, stali się najzagorzalszymi jego wyznawcami - posunęli się wręcz do prześladowania wyznawców zoroastryzmu, choć była to religia ich ojców. Coś w rodzaju syndromu sztokholmskiego w skali całego narodu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In the Christian faith, followers believe that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.
W wierze chrześcijańskiej, wierzący myślą, że jest tylko jeden Bóg, a Jezus Chrystus to syn Boży.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
- I gave Ms in't Veld a little bit of extra time because she has 400 followers on Twitter.
- Przydzieliłem pani in't Veld nieco dodatkowego czasu, ponieważ ma 400 czytelników na Twitterze.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I do not believe that any religion which aims to do good could require something like this from its followers.
Nie wierzę, by jakakolwiek religia mająca na celu dobro mogła czegoś takiego wymagać od swych wiernych.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Most of them are peaceful followers of Islam.
Większość z niech to pokojowo nastawieni wyznawcy islamu.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Let me be very clear. I am not a Chávez follower.
Chcę to powiedzieć bardzo jasno: nie jestem zwolennikiem Cháveza.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
After all, we have seen where exchanges like this have led in the past: the euphoria of victory for the terrorists, for their followers and leaders, and inevitably more terror.
Ostatecznie, widzieliśmy, do czego w przeszłości doprowadziły takie wymiany: terroryści, ich zwolennicy i liderzy popadają w euforię z powodu zwycięstwa, co nieuchronnie prowadzi do eskalacji terroru.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

a person who accepts the leadership of another: Cartesian, stooge, respecter, tagalong, Muhammadan, Wagnerian, janissary, sponge, someone, Hegelian, flunkey, yes-man, Jeffersonian, Muhammedan, sheep, devotee, Mohammedan, Newtonian, Jacksonian, feudatory, Mendelian, sponger, disciple, inferior, buff, satellite, adherent, somebody, Jungian, Lamarckian, vassal, mortal, camp follower, myrmidon, regular, fan, flatterer, Machiavellian, Stalinist, liege, Skinnerian, adulator, liegeman, Freudian, soul, parasite, planet, person, liege subject, individual, leech, Nestorian, lover, submitter, flunky, cultist, hanger-on, Keynesian
someone who travels behind or pursues another: shadower, traveller, tail, traveler, chaser, shadow, pursuerdictionary extension
© dictionarist.com