entirely - Polnisch

Aussprache
adv. całkowicie, zupełnie, kompletnie, wyłącznie, do cna, calusieńko, czysto

Beispielsätze

This is not entirely true.
Nie jest to w całości prawdą.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Her composition was entirely free from grammatical errors.
Jej opracowanie nie miało żadnych błędów gramatycznych.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I do agree with you entirely, Sir.
Całkowicie się z panem zgadzam.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Tom left the matter entirely in Mary's hands.
Tomek zostawił całą aferę w ręce Maryi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We're not entirely sure why Tom did what he did.
Nie jesteśmy całkowicie pewni, dlaczego Tom zrobił to co zrobił.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is entirely up to him whether he does it or not.
To całkowicie zależy od niego, czy to zrobi, czy nie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I'm not entirely satisfied with my position.
Moje stanowisko nie satysfakcjonuje mnie do końca.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is reprehensible, but entirely to be expected of the Tigers, that they are exploiting these civilians as human shields.
Tygrysy wykorzystują ludność cywilną jako żywe tarcze. To naganne, ale można się było tego po nich spodziewać.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This is entirely in line with what we decided on when voting on my reports of 2007 and 2008.
Jest to całkowicie zgodne z tym, co postanowiono podczas głosowania nad moimi sprawozdaniami z roku 2007 i 2008.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The proposals presented by the rapporteur, however, are based entirely on the idea that the EU should play a leading role in the Member States' aid policy.
Propozycje przedstawione przez sprawozdawcę opierają się jednak w całości na założeniu, że UE powinna odgrywać pierwszorzędną rolę w polityce pomocy państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'): all, whole, wholly, completely, altogether, totally
without any others being included or involved: alone, solely, only, exclusively


© dictionarist.com