decentralized - Polnisch

Aussprache
v. zdecentralizować, decentralizować

Beispielsätze

At this stage there is still not a clear energy policy for bringing decentralised power to rural areas.
Na tym etapie nie ma wciąż jasnej polityki energetycznej odnośnie dostarczania zdecentralizowanej energii do obszarów rolniczych.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
inadequate decentralised administrative capacity;
niewystarczających zdolności administracji zdecentralizowanej;
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I agree that the starting point for resolving the problem should be the creation of a decentralised European system of banking supervision bodies based on the model of the European central banks.
Zgadzam się, że punktem wyjścia dla rozwiązywania problemu powinno być utworzenie zdecentralizowanego europejskiego systemu organów nadzoru bankowego w oparciu o model europejskich banków centralnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This is not a matter for centralised control, but must be decentralised to Member States.
To nie jest zagadnienie odgórnej kontroli, lecz powinno być zdecentralizowane do szczebla państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Genuine partnerships for renewable energy and for decentralised supply are what is needed now.
Dziś potrzebujemy prawdziwego partnerstwa na rzecz energii odnawialnej i zdecentralizowanych dostaw.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Decentralised management and good governance at various levels are crucial to ensuring the success of regional development policy.
Zdecentralizowane i dobre zarządzanie na różnych szczeblach ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia pomyślnej realizacji polityki rozwoju regionalnego.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
More effective, in particular, if it took into account all the decentralised energy sources.
W szczególności byłoby efektywniejsze, gdyby brać pod uwagę wszystkie zdecentralizowane źródła energii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is not a matter of counting every single solar panel, but at Member State level we have information that you could gather to see what all the plans for decentralised energy add up to.
Nie jest to kwestia liczenia każdego panelu słonecznego, ale na szczeblu państw członkowskich mamy informacje, które można by zebrać, aby ujrzeć efekt skumulowania wszystkich planów decentralizacji energii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This is very different from the mere decentralised implementation of a centrally defined policy.
To zupełnie coś innego niż samo zdecentralizowane wdrożenie polityki formułowanej na szczeblu centralnym.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is a comprehensive report that addresses all aspects of this policy and, in particular, the protection of resources, a global approach to the management of fish stocks and decentralised governance.
Jest to wszechstronne sprawozdanie, w którym porusza się wszystkie aspekty tej polityki, a w szczególności kwestie ochrony zasobów rybnych, globalnego podejścia do gospodarowania zasobami rybnymi oraz zdecentralizowanego zarządzania.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

withdrawn from a center or place of concentration; especially having power or function dispersed from a central to local authorities: localised, suburbanized, redistributed, suburbanised, decentralised, localized


© dictionarist.com