constraint - Polnisch

Aussprache
n. przemoc, przymus, mus, przymusowość, przymuszanie, wymuszenie, presja, skrępowanie

Beispielsätze

Another example could be competitiveness and the need to take into account the constraints coming from a low-carbon economy and climate change regarding infrastructure investment.
Innym przykładem może być konkurencyjność oraz potrzeba uwzględnienia ograniczeń wynikających z gospodarki niskoemisyjnej oraz zmian klimatycznych w zakresie inwestycji w infrastrukturę.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Because the goal of management is good productivity, a manager should not put unnecessary constraints on work.
Ponieważ celem zarządzania jest dobra wydajność, manager nie powinien niepotrzebnie ograniczać pracy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Socio-professional actors in the ORs feel that they are being penalised by production constraints that conform to European standards, making them less competitive than their direct competitors.
Podmioty społeczno-zawodowe w OR uważają, że są one karane za pomocą ograniczeń produkcyjnych, które dostosowane są do standardów europejskich i czynią je mniej konkurencyjnymi od ich bezpośrednich konkurentów.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We must allow for the Member States' procedural constraints - opt out, opt in and numerous other points - in the European procedure.
W procedurze europejskiej musimy wziąć pod uwagę ograniczenia proceduralne państw członkowskich - modele opt-out, opt-in i wiele innych kwestii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Respecting constitutional constraints: yes.
Przestrzeganie ograniczeń konstytucyjnych: tak.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We expect you to present us with indicators - again, not as a constraint, but as a support.
Oczekujemy, że zostaną nam przedstawione wskaźniki - nie jako ograniczenia, ale w charakterze pomocy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is true that in order to reduce these constraints, we need to diversify the forms of our dependence, from the viewpoint both of energy sources and of supplier countries.
To prawda, że w celu zmniejszenia tych ograniczeń musimy zdywersyfikować rodzaje naszego uzależnienia, zarówno pod względem źródeł energii, jak i krajów-dostawców.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The reality is that the United States has serious concerns and constraints which it is discussing with the large emerging economies.
W rzeczywistości zaś Stany Zjednoczone mają poważne obawy i ograniczenia, które stanowią obecnie przedmiot ich rozmów z dużymi gospodarkami wschodzącymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This was indeed a difficult constraint.
Było to w istocie spore ograniczenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
How would we have been able to find the funds otherwise, given our tight budgetary constraints?
W jaki inny sposób moglibyśmy znaleźć środki, biorąc pod uwagę ścisłe ograniczenia budżetowe?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

a device that retards something's motion: gag, chain, sea anchor, air bag, lock, dive brake, fastening, brake, shoe, tether, brake pad, skid, muzzle, safety harness, lead, ignition lock, fixing, shackle, hamper, leash, device, brake shoe, airbrake, arrester hook, restraint, life belt, stop, band, catch, safety belt, trammel, fastener, drogue, holdfast, arrester, bond
the act of constraining; the threat or use of force to control the thoughts or behavior of others: swaddling clothes, restriction, confinement
the state of being physically constrained: restraint, confinement, cage


© dictionarist.com