confront - Polnisch

Aussprache
v. oblicze: stanąć w obliczu czegoś, konfrontować, unaoczniać, porównać, unaocznić, porównywać

Beispielsätze

She confronted him and demanded an apology.
Stanęła przed nim i zażądała przeprosin.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They confronted each other.
Stanęli twarzą w twarz.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Allow me to quote the words spoken by the German President at the funeral for the victims: 'We are all confronted with a very serious question.
Proszę mi pozwolić zacytować słowa prezydenta Niemiec wypowiedziane na pogrzebie ofiar: "Wszyscy stoimy przed bardzo poważnym pytaniem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
In this regard, our cohesion policy must in the future focus on its original objective, namely, to bring about structural change in regions that are confronted by economic and social problems.
W związku z tym nasza polityka spójności musi w przyszłości skupić się na swoim pierwotnym celu, mianowicie musi doprowadzić do zmiany strukturalnej w regionach, które borykają się z problemami społeczno-gospodarczymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is crucial too, despite the pain of recession, to confront the challenge of climate change and the problems posed by poverty.
Mimo bolesnej recesji kluczowe znaczenie ma też zmierzenie się z wyzwaniem zmian klimatu oraz problemami związanymi z ubóstwem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
However, it is also important for the people, for the young people, for parents, who are confronted with this to be provided with legal instruments to truly strengthen their hand.
Ważne jest jednak także i to, aby ludzie, młodzież, rodzice, którzy stoją w obliczu tej kwestii, zostali wyposażeni w instrumenty prawne stanowiące dla nich prawdziwy oręż.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The European Union is being confronted with an unprecedented economic crisis, which has led to a recession in most of the Member States.
Unia Europejska stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu gospodarczego, który w większości państw członkowskich doprowadził do recesji.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Migrant children are often confronted with a twofold challenge: on the one hand, insufficient knowledge of the language of the host country and, on the other, a low socio-economic status.
Dzieci migrantów często stają w obliczu podwójnego wyzwania: z jednej strony niewystarczającej znajomości języka państwa przyjmującego i z drugiej - niskiego statusu społeczno-ekonomicznego.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Part of solving a problem is also creating awareness about the problem, and it is high time we acknowledged that some European regions - like mine - are also confronted with rampant deforestation.
Częścią rozwiązywania problemu jest również uświadomienie go sobie, a w tej chwili nadszedł najwyższy czas, żebyśmy uznali, że niektóre regiony europejskie - jak mój - również stoją w obliczu niepohamowanego wylesiania.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They had to be confronted with it slowly.
Musieli powoli się z tym oswajać.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

1. encounter: face, affront, challenge, cope with, brave
2. resist: oppose, dispute, challenge, defy, repel, counter, contradict© dictionarist.com