build up - Polnisch

Aussprache
v. wzmacniać, wyrabiać sobie, rozwijać, wymyślać, tworzyć, montować, wzmocnić, rozwinąć, wymyśleć, wymyślić

Beispielsätze

In contrast, their governments can now use the reserves they have built up to implement anticyclical policies in the same way as the developed and some emerging countries.
Tymczasem ich władze mogą obecnie posiłkować się zgromadzonymi rezerwami w celu realizacji polityki antycyklicznej w taki sam sposób, jak czynią to kraje rozwinięte i niektóre wschodzące.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Furthermore, I encourage new Member States to continue to build up effective partnerships and to consistently reinforce the partnership principle while implementing the operational programmes.
Ponadto zachęcam nowe państwa członkowskie do dalszej budowy skutecznych rozwiązań partnerskich oraz do stałego promowania zasady partnerstwa w trakcie wdrażania programów operacyjnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
But I think that we can learn from the others and further build up our system.
Ale uważam też, że możemy korzystać z doświadczeń innych i rozbudowywać nasz system.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They see citizenship as something to be affirmed or rejected, based on a common set of values and ideals built up over the centuries.
Uznają oni obywatelstwo za atrybut, który się przyznaje lub odrzuca, opierający się na wspólnym systemie wartości i ideałów wytworzonych przez wieki.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
What to do with this enormous debt that has built up by granting credit without guarantees?
Co zrobić z tym olbrzymim długiem, który powstał w wyniku udzielania kredytów bez gwarancji?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It is needed to sustain our united European market, our integration, which we have built up over many years.
Jest on potrzebny do podtrzymania naszego jednolitego rynku, naszej integracji, którą budowaliśmy przez wiele lat.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This Parliament has pioneered the use of inter-parliamentary conferences and has found some very practical ways to build up a real parliamentary network.
Parlament tej kadencji jest pionierem w zakresie wykorzystywania konferencji międzyparlamentarnych i wypracował kilka bardzo praktycznych metod budowania prawdziwej sieci parlamentarnej.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
It builds up democracy and makes the governance of the EU more representative, efficient and effective.
Umacnia demokrację i sprawia, że ład administracyjno-regulacyjny w UE staje się bardziej reprezentatywny, skuteczny i efektywny.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
So what we did - across the world, not just the United States of America - we built up a mountain of debt.
Zatem - na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych - doprowadziliśmy do powstania góry długów.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
To share those is a wonderful chance, which will be built up by MEDIA Mundus.
Dzielenie się tymi towarami stwarza wspaniałą szansę, którą program MEDIA Mundus rozwinie.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

enlarge, develop, or increase by degrees or in stages: increase
form or accumulate steadily: develop, build, ramp up, progress, work up
prepare oneself for a military confrontation: re-arm, rearm, forearm, gird, fortify, arm
bolster or strengthen: increase, build, ramp up, progress, work up
change the use of and make available or usable: better, educate, develop, prepare, modernise, amend, train, redevelop, make grow, settle, ameliorate, modernize, meliorate, improve


© dictionarist.com