bottomless - Polnisch

Aussprache
a. bezdenny, niezgłębiony, dno: bez dna

Beispielsätze

We will then be able to provide a large contribution from Europe, but it cannot be a bottomless pit.
Potem będziemy mogli udzielić znacznego wsparcia ze strony Europy, ale to nie może być studnia bez dna.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
For me, it is important that the well from which we draw our money is not treated as bottomless, and I am not certain that that is the case.
Moim zdaniem ważne jest to, żeby pula, z której czerpiemy nasze środki, nie była traktowana jak studnia bez dna, a nie jestem pewien, czy tak się w rzeczywistości dzieje.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Putting money into a bottomless pit at will without accompanying measures can be dangerous.
Niekontrolowane ładowanie pieniędzy w dziurę bez dna bez dodatkowych środków może być niebezpieczne.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The money which we could be investing in renewable energy sources is literally being thrown into a bottomless pit.
Pieniądze, które można by zainwestować w odnawialne źródła energii są dosłownie wrzucane w dziurę bez dna.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This will turn into a bottomless pit and the citizens in the states that will have to foot the bill will find themselves duped once again.
Stanie się on z kolei workiem bez dna, a obywatele krajów, które będą musiały za to wszystko zapłacić, po raz kolejny poczują się oszukani.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
I would like to see more money for research but there is no bottomless bank account.
Chciałabym, żeby na badania naukowe przeznaczano więcej pieniędzy, ale nie ma konta bankowego bez dna.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
The GNSS (Galileo and EGNOS) satellite navigation system project, like the Schengen Information System II project, has turned into a bottomless money pit.
System nawigacji satelitarnej GNSS (obejmujący programy Galileo i EGNOS), podobnie jak projekt System Informacyjny Schengen II, przekształcił się w worek bez dna.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Instead, the money simply disappears and the EU degenerates into a transfer union which is also a bottomless pit.
Zamiast tego pieniądze po prostu znikają, a UE zamienia się w unię przelewów, która staje się studnią bez dna.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
However, we must highlight the fact that both the Council and the Commission should ensure that we do not end up in a situation in which we are throwing money into a bottomless pit.
Jednak musimy podkreślić fakt, że zarówno Rada jak i Komisja powinny dopilnować, byśmy nie skończyli w sytuacji, w której będziemy wrzucać pieniądze do bezdennej dziury.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Think, for example, of the hundreds of millions of euros in European funds which have already disappeared into the bottomless pit of the corrupt socialist-dominated Walloon state.
Proszę na przykład pomyśleć o setkach milionów euro funduszy europejskich, które już znikły w studni bez dna skorumpowanego zdominowanego przez socjalistów federalnego regionu Walonii.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

extremely deep: deep
having no bottom
unclothed especially below the waist or featuring such nudeness: unclothed
having no apparent limits or bounds: limitless, unlimited


© dictionarist.com