blank - Polnisch

Aussprache
n. próżnia, luka, pauza, blankiet, formularz, półwyrób
a. czysty, bezbarwny, wyraz: bez wyrazu, bezmyślny, bezrozumny, obojętny, pusty

blank - Englisch

n. merlon, battlements

Beispielsätze

I asked him point-blank.
Zapytałem go wprost.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Give me a blank sheet of paper.
Daj mi czystą kartkę papieru.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He left the last page blank.
Ostatnią stronę zostawił pustą.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We are at war, and our soldiers, which are our businesses, are firing blanks.
Jesteśmy na wojnie, a nasi żołnierze, czyli nasze przedsiębiorstwa, strzelają ślepymi nabojami
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Nevertheless, our abstention is a warning: we intend to judge the Commission's action on the basis of actual evidence, and do not want to give it a blank cheque for the future.
Jednak nasza decyzja jest ostrzeżeniem: mamy zamiar oceniać działania Komisji w oparciu o rzeczywiste dowody i nie chcemy wystawiać jej czeku in blanco na przyszłość.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Yet writing a blank cheque is, of course, no solution.
Jednak wystawienie czeku in blanco nie jest oczywiście rozwiązaniem.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We are issuing a blank cheque today and we require the necessary transparency in how this money is being spent.
Dziś wystawiamy czek in blanco i wymagamy niezbędnej przejrzystości procesu wydawania tych pieniędzy.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Our support is not, therefore, a blank cheque, but an investment.
Nasze poparcie nie jest zatem czekiem in blanco, ale inwestycją.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Your support is not a blank cheque.
Wasz czek nie jest czekiem in blanco.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
For this reason I support Mr Barroso's candidacy, but this support is not a blank cheque.
Z tego względu popieram kandydaturę pana Barroso, ale poparcie to nie jest czekiem in blanco.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
© dictionarist.com