below - Polnisch

Aussprache
adv. poniżej, spod: pod spódem, dół: na dole, dół: na dół
prep. pod czymś, poniżej czegoś

Beispielsätze

If you live in Barcelona, it's very hard to experience temperatures of ten degrees below zero, as you can surely imagine.
Gdy żyje się w Barcelonie, bardzo trudno doświadczyć temperatury dziesięciu stopni poniżej zera, jak możecie sobie pewnie wyobrazić.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
“I think we should finish this game and go back,” said Barnes suddenly. “You may laugh if you wish, but it really seemed to me that I heard a door open below and steps on the stairs.”
„Myślę, że powinniśmy zakończyć tę grę i wrócić,” powiedział niespodziewanie Barnes. „Możesz się śmiać, jeśli chcesz, ale naprawdę wydawało mi się, że słyszałem otwieranie drzwi i kroki na schodach.”
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
He pointed the candle towards where the balusters were broken. Then, with curiosity, he looked closely into the emptiness below.
Wskazał świecą tam, gdzie balustrada była zniszczona. Potem, z ciekawością, przyjrzał się z bliska pustce poniżej.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Your marks were well below average this term.
Twoje oceny były sporo poniżej średniej w tym semestrze.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
See below.
Patrz poniżej.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
You are in a narrow rocky shaft. There is some light shining from far above. Below you is the cave you started in. What do you do now?
Jesteś w wąskim szybie skalnym. Daleko w górze migocze trochę światła. Pod tobą jest grota, w której zacząłeś. Co robisz teraz?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They live on the floor below.
Mieszkają piętro niżej.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Please read the text below.
Proszę, abyś przeczytał poniższy tekst.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
If you have a time, could you translate some sentences below, please?
Jeżeli masz czas, czy mógłbyś proszę przetłumaczyć kilka poniższych zdań?
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
There below lies Germany, which was formerly covered by a very dense network of railways and canals.
Poniżej leżą Niemcy, niegdyś pokryte gęstą siecią dróg kolejowych i kanałów.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!

Synonyme

in or to a place that is lower: beneath, to a lower place, at a lower place
at a later place
on a floor below: down the stairs, downstairs, on a lower floor
(in writing) see below: infra
further down: under© dictionarist.com