subsistence - Holländisch

Aussprache
zn. bestaan; onderhoud, leeftocht

Beispielsätze

Subsistence farming is not based on price calculations, it is based on the hope of rain in the next season.
Landbouw voor eigen gebruik is niet gebaseerd op prijsberekeningen, maar op de hoop dat het het komende seizoen zal regenen.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
This is preferable to continued subsistence living and uncertain financial provision from CAP funds.
Dit verdient de voorkeur boven een blijvend laag inkomen en onzekere financiële steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Forty per cent of the population still works in agriculture, and many farms rely on subsistence farming.
Veertig procent van de bevolking is nog steeds werkzaam in de landbouw en veel landbouwbedrijven zijn zelfverzorgend.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Subsistence costs for hotels and other expenses can also be reimbursed.
Ook kunnen hotelovernachtingen en ander kosten eventueel worden vergoed.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
We must create awareness in this area instead of further devaluing it with subsistence wages.
Wij moeten op dit gebied meer bewustzijn ontwikkelen, in plaats van de waarde van dit werk nog meer omlaag te brengen met minimumlonen.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
They have to import to eat, while exports from here and from Brazil are killing off the local subsistence agriculture.
Ze moeten invoeren om te eten, terwijl de uitvoer vanuit hier en Brazilië de plaatselijke zelfvoorzienende landbouw om zeep helpt.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Such a ban would not affect subsistence farming, but it would demonstrate a commitment to protect animal welfare.
Een dergelijk verbod zou niet de vangst voor eigen gebruik betreffen, maar het zou een betrokkenheid aantonen om het dierenwelzijn te beschermen.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Priority will need to be given to improving health care and basic education and, I would add, subsistence farming.
Gezondheidszorg en basisonderwijs dienen voorrang te krijgen, en ik zou daar de zelfvoorzienende landbouw aan willen toevoegen.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
Without such a mechanism there are fears for the very survival of the subsistence farmers in India.
Zonder een dergelijk mechanisme zullen naar wordt gevreesd de boeren in India die in hun eigen behoefte voorzien, niet kunnen overleven.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
EU food aid is very important in a period of crisis, as the number of unemployed increases and the subsistence level falls.
De EU-voedselhulp is bijzonder belangrijk in crisistijd, omdat het aantal werklozen stijgt en het bestaansniveau daalt.
pronunciation pronunciation pronunciation Einen Fehler melden!
dictionary extension
© dictionarist.com